De hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding

In het convenant en/of ouderschapsplan moet worden opgenomen waar de kinderen na de scheiding hun hoofdverblijfplaats hebben. Met de hoofdverblijfplaats wordt het adres bedoeld waar het kind volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat.

Hoofdverblijfplaats kinderen na de echtscheiding.

De ouder waar een kind staat ingeschreven kan de kinderbijslag en het kindgebondenbudget aanvragen. Een alleenstaande ouder kan daarnaast recht hebben op de alleenstaande ouderkop. Afhankelijk van het inkomen wordt hiermee het kindgebondenbudget verhoogd..
Scheidende partners met meer dan één kind kiezen er vaak voor om bij elk van hen een kind in te schrijven, zodat zij beiden in aanmerking kunnen komen voor het kindgebondenbudget,
de alleenstaande ouderkop en de combinatiekorting.

Hoofdverblijfplaats kinderen bij co -ouderschap.

Als de ouders co-ouderschap af spreken, kan het kind toch maar bij één van de ouders ingeschreven worden. Over het algemeen is het gunstig om de kinderen in te schrijven bij de ouder die het minst verdiend omdat het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop afhankelijk is van het inkomen. Dus hoe lager het inkomen, hoe hoger het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop. Ook de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang is hoger naarmate het inkomen lager is.

Als ouders bij benadering hetzelfde inkomen hebben is het verstandig om bij elk van de ouders een kind in te schrijven. Op die manier kunnen beide ouders profiteren van het kindgebondenbudget, de alleenstaande ouderkop en de combinatiekorting.

Hoofdverblijfplaats kinderen en tegemoetkoming kosten van de kinderopvang.

Wanneer er recht is op tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang, wordt gekeken naar het inkomen van de ouder waar het kind staat ingeschreven. Ook hier kan het dus slim zijn om de kinderen in te schrijven bij de ouder met het laagste inkomen.  

Weetje.
In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken mogen kinderen van twaalf jaar of ouder  niet zelf kiezen bij welke ouder ze gaan wonen. De ouders, eventueel in overleg met de kinderen, beslissen waar kinderen gaan wonen, omdat de verantwoording voor deze beslissing te zwaar is om bij kinderen te leggen. Immers de keuze voor de ene ouder voelt voor kinderen als een afwijzing van de andere ouder.
In de wet staat dat, in het geval dat de ouders geen overeenstemming krijgen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de kinderrechter kinderen vanaf 12 jaar in de gelegenheid moet stellen om hun mening, mondeling of schriftelijk, kenbaar te maken.

 

Meer informatie over kinderen en echtscheiding

- Wat en wanneer vertel je het de kinderen

- Reacties van kinderen op de echtscheiding

- Rol van de ouders in de echtscheiding

- Hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding

- Het ouderlijk gezag na de echtscheiding

- Omgangsregeling

- Co-ouderschap

- Ouderschapsplan

- Echtscheiding en ouderschap

Productinformatie