Disclaimer

De makers en de aanbieders van de informatie op de site van www.scheidslijn.nl   hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht omtrent de juistheid en de volledigheid van de, zowel betaalde als niet-betaalde informatie op deze site. De makers en aanbieders van deze site kunnen echter niet garanderen dat de betaalde, de niet-betaalde informatie en alle aan de site gerelateerde zaken in de breedste zin van het woord compleet en/of accuraat is. Het gebruik van de site is geheel voor eigen risico en de makers en de aanbieders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade die geleden zijn als gevolg van het gebruik van de betaalde en/of niet-betaalde informatie op deze site noch voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van de betaalde en/of niet-betaalde informatie op deze site. De betaalde en niet-betaalde informatie op deze site is slechts bestemd voor algemeen gebruik en bevat geen informatie die op maat is gemaakt voor de individuele gebruiker. De makers en de aanbieders van deze site geven geen advies en niets op deze site mag als zodanig beschouwd worden. De aangeboden informatie kan dientengevolge ongeschikt zijn voor het nemen van financiële en/of andere beslissingen.


De site bevat links naar andere sites die u toegang verschaffen tot informatie en diensten van andere bedrijven en instellingen. De makers en de aanbieders van deze site zijn geen merkeigenaar, noch verlenen zij haar goedkeuring aan de content, de informatie, de geleverde goederen of diensten en aanvaarden derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van enig door u geleden verlies of schade die het gevolg is van het gebruik van deze sites. De links naar derden zijn uitsluitende bedoeld om de gebruiker toegang te geven tot gerelateerde sites en de daarbij behorende informatie.  
De makers en de aanbieders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door gebruik van content van de site dat virussen bevat of op enig andere wijze besmet is. Tevens sluiten de makers en de aanbieders van deze site elke aansprakelijkheid uit voor enige schade of verlies geleden door het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de site, om welke reden dan ook en vervuiling van de informatie, waardoor foutieve of onwettige informatie van welke aard dan ook, ontstaan tijdens het transport hiervan op het netwerk of server.


De makers en aanbieders van deze site dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van de forums en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door gebruik en deelname aan de forums.
De bezoeker van deze site erkent nadrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens het intellectuele eigendom is en blijft van de makers van de site. Het kopen van informatie en/of werkbladen heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, werkbladen, illustraties en andere items op deze site worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectueel eigendom, beschermd. Totale of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm dan ook, van de inhoud van de site is strikt verboden.


De werkzaamheden, die in opdracht van de bezoekers, worden uitgevoerd door een advocaat welke gekozen is via voornoemde sites worden bezien als diensten van derden en vallen als zodanig op geen enkele wijze onder de verantwoordelijkheid en /of aansprakelijkheid van de makers van voornoemde sites.

Productinformatie