Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden, privacy- en cookiesstatement

Algemeen

Op alle overeenkomsten, waarbij toe overgegaan wordt tot het betalen voor informatie en/of werkbladen, zijn de bepalingen in deze leveringsvoorwaarden van toepassing.

 

Privacy  

Het kopen van informatie en/of werkbladen geschiedt volledig anoniem, gegevens van  kopers worden niet opgenomen in een klantenbestand noch uitgewisseld met derden.

 

De Scheidslijn.nl maakt echter gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

 

Rechten

Aan geen enkele vermelding op onze site of door ons uitgegeven promotiemateriaal kunnen rechten worden ontleend.

 

Wet “Kopen op afstand”

Door betaling van het gevraagde bedrag voor informatie en/of werkbladen wordt ingestemd met het feit dat de makers van deze site aan u een dienst leveren voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Door deze akkoordverklaring met de algemene leveringsvoorwaarden geldt de afkoelingsperiode niet waardoor de koper het betaalde bedrag niet kan terugeisen.

 

Aansprakelijkheid

De makers en de aanbieders van de informatie op de site www. scheidslijn.nl, hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht omtrent de juistheid en de volledigheid van de, werkbladen en de zowel betaalde als niet-betaalde informatie op deze site. De makers en aanbieders van deze site kunnen echter niet garanderen dat de werkbladen, betaalde en/of niet-betaalde informatie compleet en/of accuraat is. Het gebruik van de site en de werkbladen is geheel voor eigen risico en de makers en de aanbieders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade die geleden zijn als gevolg van het gebruik van de werkbladen en van de betaalde en/of niet-betaalde informatie op deze site noch voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van de werkbladen en betaalde en/of niet-betaalde informatie op deze site. De werkbladen en de betaalde en niet-betaalde informatie op deze site zijn slechts bestemd voor algemeen gebruik en bevatten geen informatie die op maat is gemaakt voor de individuele gebruiker. De makers en de aanbieders van deze site geven geen advies maar slechts informatie en niets op deze site mag als zodanig dan ook als advies beschouwd worden. De aangeboden informatie kan dientengevolge ongeschikt zijn voor het nemen van financiële en/of andere beslissingen.

De makers en de aanbieders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door gebruik van content van de site dat virussen bevat of op enig andere wijze besmet is. Tevens sluiten de makers en de aanbieders van deze site elke aansprakelijkheid uit voor enige schade of verlies geleden door het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de site, om welke reden dan ook en vervuiling van de informatie, waardoor foutieve of onwettige informatie van welke aard dan ook, ontstaan tijdens het transport hiervan op het netwerk of server.


Derden en links

De site bevat links naar andere sites die u toegang verschaffen tot informatie en diensten van andere bedrijven en instellingen. De makers en de aanbieders van deze site zijn geen merkeigenaar, noch verlenen zij haar goedkeuring aan de content, de informatie, de geleverde goederen of diensten en aanvaarden derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van enig door u geleden verlies of schade die het gevolg is van het gebruik van deze sites. 


Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker van deze site erkent nadrukkelijk dat de verstrekte informatie het intellectuele eigendom is en blijft van de makers van de site. Het kopen van informatie en/of werkbladen heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, werkbladen, illustraties en andere items op deze site worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectueel eigendom, beschermd. Totale of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm dan ook, van de inhoud van de site is strikt verboden.

 

Werkbladen

Onder werkbladen worden verstaan alle documenten die door de koper gebruikt kunnen worden bij de afhandeling van de scheiding zoals het ouderschapsplan, het stappenplan,  draagkrachtberekeningen t.b.v. de kinderalimentatie en de partneralimentatie en het opstellen van het convenant.
Het gebruik van de werkbladen valt onder de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker,  de makers van deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade die geleden is als gevolg van het gebruik van de werkbladen.


Reclames

Reclames met betrekking tot betaalde informatie en werkbladen  dienen, op straffe van verval van rechten, via een e-mail binnen zeven dagen na betaling, te geschieden. Eventuele schadeclaims kunnen nooit het bedrag van de nota te boven gaan.

 

Toepasselijk recht

Elk geschilpunt dat uit gebruik van deze site voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.

 

BTW

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.


Cookies


Voor de juiste afhandeling van je bestelproces zal de website van de papa-mama-kalender je internet browser vragen om tijdelijk een cookie op te slaan. Deze cookie is alleen actief terwijl je op de website actief bent en zal door je internet browser worden weggegooid als je je  internet browser afsluit. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en dient alleen ter ondersteuning van de website van de papa-mama-kalender in de afhandeling van uw bestelling.


Gebruiksduur van uw bestelling


De door u bestelde producten kunt u minimaal twaalf maanden gebruiken. Na tot twaalf en achttien maanden wordt onze database opgeschoond en kunt u niet langer gebruikmaken van de door u bestelde producten.

 


 

Productinformatie