Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden, privacy- en cookiesstatement

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen CO-ME, en een consument, waarop CO-ME deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt: CO-ME;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met CO-ME;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door CO-ME georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit CO-ME

Praktijk voor Coaching & Mediation

Handelend onder de naam/namen:
Scheidslijn, Echtscheidingsportaal, Papa-mamakalender, scheidingskalender, divorcecalendar, mammy-daddycalendar, calendario papa mama.

Vestigingsadres:

Praktijk voor Coaching en Mediation
B. Jollesstraat 16
9401 LE Assen
E-mailadres: info@papa-mama-kalender.nl
KvK-nummer: 04060804 te Groningen
BTW- indentificatienummer: NL001534538B91

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CO-ME en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen CO-ME en consument.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker van deze site erkent nadrukkelijk dat de verstrekte informatie het intellectuele eigendom is en blijft van de makers van de site. Het kopen van de kalendersoftware heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, werkbladen, illustraties en andere items op deze site worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectueel eigendom, beschermd. Totale of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm dan ook, van de inhoud van de site is strikt verboden.

Artikel 5 - Derden en links

De site bevat links naar andere sites die u toegang verschaffen tot informatie en diensten van andere bedrijven en instellingen. De makers en de aanbieders van deze site zijn geen merkeigenaar, noch verlenen zij haar goedkeuring aan de content, de informatie, de geleverde goederen of diensten en aanvaarden derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van enig door u geleden verlies of schade die het gevolg is van het gebruik van deze sites.

Artikel 6 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als CO-ME gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CO-ME niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de aankoop betreft het gebruik van de software van de papa-mama-kalender gedurende een door de consument gekozen periode;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

Artikel 7 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CO-ME onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CO-ME passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal CO-ME daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  De geuploade beelden zijn eigendom van consument, CO-ME kan hier geen enkele verantwoordelijkheid voor aanvaarden.

CO-ME zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het vestigingsadres en e-mailadres van CO-ME waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van diensten/producten

Op de aankoop betreffende het gebruik van de software van de papa-mama-kalender, voor een door de consument zelf bepaalde periode, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag dat de consument toegang heeft verkregen tot gebruik van de software van de papa-mama-kalender.  Om de overeenkomst te ontbinden dient de consument binnen 14 dagen nadat er toegang is verstrekt tot de software van de papa-mama-kalender een mail te sturen naar info@papa-mama-kalender.nl 

De mail dient de volgende informatie te bevatten:

Onderwerp: Herroepingsrecht.

Bijlage: Kopie betaalbewijs 

Tekst: Naam + adres + besteldatum + IBAN

Op basis van deze mail ontvangt u binnen 30 dagen het door u betaalde bedrag terug, onder aftrek van 12,50,-- administratiekosten, en wordt aan u de toegang ontzegd tot het gebruik van de software van de papa-mama-kalender.

Artikel 8a - Uitsluiting Herroepingsrecht bij levering van diensten/producten

Indien de consument gedurende een bepaalde periode gratis de software van de papa-mama-kalender heeft kunnen gebruiken, vervalt het herroepingsrecht.    

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

Mondelinge toezeggingen verbinden CO-ME slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van CO-ME gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Artikel 10 - Conformiteit

CO-ME staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door CO-ME verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover CO-ME kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

CO-ME zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de diensten. Als plaats van levering geldt het e-mailadres dat de consument aan CO-ME kenbaar heeft gemaakt.

CO-ME zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal CO-ME het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

De makers en de aanbieders van de informatie op de site www. Papa-en mama-kalender en alle andere aan deze site verbonden domeinnamen, hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht omtrent de juistheid en de volledigheid van de, kalendersoftware en de zowel betaalde als niet-betaalde informatie op deze site. De makers en aanbieders van deze site kunnen echter niet garanderen dat de kalendersoftware, betaalde en/of niet-betaalde informatie compleet en/of accuraat is. Het gebruik van de site en de kalendersoftware is geheel voor eigen risico en de makers en de aanbieders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade die geleden zijn als gevolg van het gebruik van de werkbladen en van de betaalde en/of niet-betaalde informatie op deze site noch voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van de kalendersoftware en betaalde en/of niet-betaalde informatie op deze site. De kalendersoftware en de betaalde en niet-betaalde informatie op deze site zijn slechts bestemd voor algemeen gebruik en bevatten geen informatie die op maat is gemaakt voor de individuele gebruiker. De makers en de aanbieders van deze site geven geen advies maar slechts informatie en niets op deze site mag als zodanig dan ook als advies beschouwd worden. De aangeboden informatie kan dientengevolge ongeschikt zijn voor het nemen van financiële en/of andere beslissingen.

De makers en de aanbieders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door gebruik van content van de site dat virussen bevat of op enig andere wijze besmet is. Tevens sluiten de makers en de aanbieders van deze site elke aansprakelijkheid uit voor enige schade of verlies geleden door het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de site, om welke reden dan ook en vervuiling van de informatie, waardoor foutieve of onwettige informatie van welke aard dan ook, ontstaan tijdens het transport hiervan op het netwerk of server.

Artikel 13 - Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan CO-ME zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:  stakingen;  overheidsmaatregelen die CO-ME verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door weersinvloeden.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CO-ME opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14 - Klachtenregeling

De consument dient de gekochte producten bij aflevering  te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste producten zijn geleverd; of de afgeleverde producten wat betreft aantal overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik.

Zichtbare gebreken of tekorten dient de consument binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan CO-ME te melden.

Bij CO-ME ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CO-ME binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de consument en CO-ME bv, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Assen. Dit geldt niet voor kantonzaken als bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. CO-ME blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te legen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen CO-ME en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Promotionele doelstellingen

CO-ME is vrij om reviews van de klant te gebruiken voor promotionele doelstellingen, tenzij de klant schriftelijk heeft laten weten dit niet toe te staan.Op alle overeenkomsten, waarbij toe overgegaan wordt tot het betalen voor informatie en/of werkbladen, zijn de bepalingen in deze leveringsvoorwaarden van toepassing.

 


Gebruiksduur van uw bestelling


De door u bestelde producten kunt u minimaal twaalf maanden gebruiken. Na twaalf tot achttien maanden wordt onze database opgeschoond en kunt u niet langer gebruikmaken van de door u bestelde producten.

 


 

Productinformatie